طراحی وب سایت | طراحی سایت | شرکت طراحی وب سایت پروگ پارس

منوی چند سطحی

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود از منویی چند سطحی استفاده کنید.

آموزش استفاده

۱- فراخوانی کتابخانه پلاگین و خصوصیت ها

    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans+Condensed:300,300italic,700&subset=latin,cyrillic-ext,latin-ext,cyrillic' rel='stylesheet' type='text/css'>
    <link rel="stylesheet" href="http://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.1/css/font-awesome.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="jquery.multilevelpushmenu.css">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script type="text/javascript" src="http://oss.maxcdn.com/libs/modernizr/2.6.2/modernizr.min.js"></script>
    <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>
    <script src="jquery.multilevelpushmenu.min.js"></script>

2-  کد html جهت استفاده پلاگین

    <div id="menu">
      <nav>
        <h2><i class="fa fa-reorder"></i>دنیای جی کوئری</h2>
        <ul>
          <li>
            <a href="#"><i class="fa fa-laptop"></i>دستگاه ها</a>
            <h2><i class="fa fa-laptop"></i>دستگاه ها</h2>
            <ul>
              <li>
                <a href="#"><i class="fa fa-phone"></i>موبایل</a>
                <h2><i class="fa fa-phone"></i>موبایل</h2>
                <ul>
                  <li>
                    <a href="#">Super Smart Phone</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">Thin Magic Mobile</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">Performance Crusher</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">Futuristic Experience</a>
                  </li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a href="#"><i class="fa fa-desktop"></i>تلویزیون</a>
                <h2><i class="fa fa-desktop"></i>تلویزیون</h2>
                <ul>
                  <li>
                    <a href="#">Flat Super Screen</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">Gigantic LED</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">Power Eater</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">3D Experience</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">Classic Comfort</a>
                  </li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a href="#"><i class="fa fa-camera-retro"></i>دوربین</a>
                <h2><i class="fa fa-camera-retro"></i>دوربین</h2>
                <ul>
                  <li>
                    <a href="#">Smart Shot</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">Power Shooter</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">Easy Photo Maker</a>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#">Super Pixel</a>
                  </li>
                </ul>
              </li>
            </ul>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><i class="fa fa-book"></i>مجلات</a>
            <h2><i class="fa fa-book"></i>مجلات</h2>
            <ul>
              <li>
                <a href="#">National Geographics</a>
              </li>
              <li>
                <a href="#">The Spectator</a>
              </li>
              <li>
                <a href="#">Rambler</a>
              </li>
              <li>
                <a href="#">Physics World</a>
              </li>
              <li>
                <a href="#">The New Scientist</a>
              </li>
            </ul>
          </li>
          <li>
            <a href="#"><i class="fa fa-shopping-cart"></i>فروشگاه</a>
            <h2><i class="fa fa-shopping-cart"></i>فروشگاه</h2>
            <ul>
              <li>
                <a href="#"><i class="fa fa-tags"></i>Clothes</a>
                <h2><i class="fa fa-tags"></i>Clothes</h2>
                <ul>
                  <li>
                    <a href="#"><i class="fa fa-female"></i>Women's Clothing</a>
                    <h2><i class="fa fa-female"></i>Women's Clothing</h2>
                    <ul>
                      <li>
                        <a href="#">Tops</a>
                      </li>
                      <li>
                        <a href="#">Dresses</a>
                      </li>
                      <li>
                        <a href="#">Trousers</a>
                      </li>
                      <li>
                        <a href="#">Shoes</a>
                      </li>
                      <li>
                        <a href="#">Sale</a>
                      </li>
                    </ul>
                  </li>
                  <li>
                    <a href="#"><i class="fa fa-male"></i>Men's Clothing</a>
                    <h2><i class="fa fa-male"></i>Men's Clothing</h2>
                    <ul>
                      <li>
                        <a href="#">Shirts</a>
                      </li>
                      <li>
                        <a href="#">Trousers</a>
                      </li>
                      <li>
                        <a href="#">Shoes</a>
                      </li>
                      <li>
                        <a href="#">Sale</a>
                      </li>
                    </ul>
                  </li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a href="#">Jewelry</a>
              </li>
              <li>
                <a href="#">Music</a>
              </li>
              <li>
                <a href="#">Grocery</a>
              </li>
            </ul>
          </li>
          <li>
            <a href="#">درباره ما</a>
          </li>
          <li>
            <a href="#">تماس با ما</a>
          </li>
        </ul>
      </nav>
    </div>
    <script type="text/javascript" src="main.js"></script>

 

نظر دهید

دانلود و پیش نمایش

دانلود و پیش نمایش فایل منوی چند سطحی

دانلود پلاگین پیش نمایش آنلاین

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)