طراحی وب سایت | طراحی سایت | شرکت طراحی وب سایت پروگ پارس

دکمه ها زیبا با جی کوئری

با استفاده از این پلاگین می تونید در سایتتان از دکمه های رادیویی و چکی استفاده کنید

آموزش استفاده

1- فراخوانی کتابخانه پلاگین و خصوصیت ها

 <link href="css/custom.css" rel="stylesheet" />
 <link href="skins/all.css" rel="stylesheet" />
 <script src="js/jquery.js"></script>
 <script src="jquery.icheck.min.js"></script>

2- کد های html جهت استفاده پلاگین

<div class="layout clear">
   <div class="skin skin-square">
    <dl class="clear">
     <dd class="selected">
      <div class="skin-section">
       <ul class="list">
        <li>
         <input tabindex="9" type="checkbox" id="square-checkbox-1">
         <label for="square-checkbox-1">Checkbox 1</label>
        </li>
        <li>
         <input tabindex="10" type="checkbox" id="square-checkbox-2" checked>
         <label for="square-checkbox-2">Checkbox 2</label>
        </li>
        <li>
         <input type="checkbox" id="square-checkbox-disabled" disabled>
         <label for="square-checkbox-disabled">Disabled</label>
        </li>
        <li>
         <input type="checkbox" id="square-checkbox-disabled-checked" checked disabled>
         <label for="square-checkbox-disabled-checked">Disabled &amp; checked</label>
        </li>
       </ul>
       <ul class="list">
        <li>
         <input tabindex="11" type="radio" id="square-radio-1" name="square-radio">
         <label for="square-radio-1">Radio button 1</label>
        </li>
        <li>
         <input tabindex="12" type="radio" id="square-radio-2" name="square-radio" checked>
         <label for="square-radio-2">Radio button 2</label>
        </li>
        <li>
         <input type="radio" id="square-radio-disabled" disabled>
         <label for="square-radio-disabled">Disabled</label>
        </li>
        <li>
         <input type="radio" id="square-radio-disabled-checked" checked disabled>
         <label for="square-radio-disabled-checked">Disabled &amp; checked</label>
        </li>
       </ul>
       <div class="colors clear">
        <strong>Color schemes</strong>
        <ul>
         <li title="Black"></li>
         <li class="red" title="Red"></li>
         <li class="green active" title="Green"></li>
         <li class="blue" title="Blue"></li>
         <li class="aero" title="Aero"></li>
         <li class="grey" title="Grey"></li>
         <li class="orange" title="Orange"></li>
         <li class="yellow" title="Yellow"></li>
         <li class="pink" title="Pink"></li>
         <li class="purple" title="Purple"></li>
        </ul>
       </div>
      </div>
      <script>
        $(document).ready(function () {
          $('.skin-square input').iCheck({
            checkboxClass: 'icheckbox_square-green',
            radioClass: 'iradio_square-green',
            increaseArea: '20%'
          });
        });
      </script>
     </dd>
    </dl>
   </div>
 <script src="js/custom.js"></script>
</div>

 

4 نظر

دانلود و پیش نمایش

دانلود و پیش نمایش فایل دکمه ها زیبا با جی کوئری

دانلود پلاگین پیش نمایش آنلاین

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)