طراحی وب سایت | طراحی سایت | شرکت طراحی وب سایت پروگ پارس

دکمه های لودینگ

با استفاده از این پلاگین می توانید در سایت خود دکمه هایی که بعد از کلیک لودینگ می شوند داشته باشید .

آموزش استفاده

۱- فراخوانی کتابخانه پلاگین و خصوصیت ها

		<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
		<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black-translucent" />
		<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
		<link rel="stylesheet" href="css/demo.css" />
		<link rel="stylesheet" href="dist/ladda.min.css" />
		<!--[if lt IE 9]>
		<script src="//html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
		<![endif]-->
		<script src="dist/spin.min.js"></script>
		<script src="dist/ladda.min.js"></script>

2-  کد html جهت استفاده پلاگین

		<article class="examples">
			<section class="button-demo">
				<h3>expand-left</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="green" data-style="expand-left">Submit</button>
			</section>
			<section class="button-demo">
				<h3>expand-right</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="green" data-style="expand-right">Submit</button>
			</section>
			<section class="button-demo">
				<h3>expand-up</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="green" data-style="expand-up">Submit</button>
			</section>
			<section class="button-demo">
				<h3>expand-down</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="green" data-style="expand-down">Submit</button>
			</section>
			<section class="button-demo">
				<h3>contract</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="red" data-style="contract">Submit</button>
			</section>
			<section class="button-demo">
				<h3>contract-overlay</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="red" data-style="contract-overlay" style="z-index: 10;">Submit</button>
			</section>
      <section class="button-demo">
				<h3>zoom-in</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="red" data-style="zoom-in">Submit</button>
			</section>
      <section class="button-demo">
				<h3>zoom-out</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="red" data-style="zoom-out">Submit</button>
			</section>
			<section class="button-demo">
				<h3>slide-left</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="blue" data-style="slide-left">Submit</button>
			</section>
			<section class="button-demo">
				<h3>slide-right</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="blue" data-style="slide-right">Submit</button>
			</section>
			<section class="button-demo">
				<h3>slide-up</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="blue" data-style="slide-up">Submit</button>
			</section>
			<section class="button-demo">
				<h3>slide-down</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="blue" data-style="slide-down">Submit</button>
			</section>
			<h3 id="progress">Built-in progress bar</h3>
			<section class="progress-demo">
				<h3>expand-right</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="purple" data-style="expand-right">Submit</button>
			</section>
			<section class="progress-demo">
				<h3>contract</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="purple" data-style="contract">Submit</button>
			</section>
			<h3 id="sizes">Sizes</h3>
			<section class="progress-demo">
				<h3>Extra Small</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="mint" data-style="expand-right" data-size="xs">Submit</button>
			</section>
			<section class="progress-demo">
				<h3>Small</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="mint" data-style="expand-right" data-size="s">Submit</button>
			</section>
			<section class="progress-demo">
				<h3>Large</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="mint" data-style="expand-right" data-size="l">Submit</button>
			</section>
			<section class="progress-demo">
				<h3>Extra Large</h3>
				<button class="ladda-button" data-color="mint" data-style="expand-right" data-size="xl">Submit</button>
			</section>
		</article>
		<script>
			Ladda.bind( '.button-demo button', { timeout: 2000 } );
			Ladda.bind( '.progress-demo button', {
				callback: function( instance ) {
					var progress = 0;
					var interval = setInterval( function() {
						progress = Math.min( progress + Math.random() * 0.1, 1 );
						instance.setProgress( progress );
						if( progress === 1 ) {
							instance.stop();
							clearInterval( interval );}}, 200 );}});
		</script>
    <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

2 نظر

دانلود و پیش نمایش

دانلود و پیش نمایش فایل دکمه های لودینگ

دانلود پلاگین پیش نمایش آنلاین

سوالی دارید؟

● در تلگرام، پاسخگوی شما :)